Poli­tyka pry­wat­no­ści opi­suje zasady prze­twa­rza­nia przez nas infor­ma­cji na Twój temat, w tym danych oso­bo­wych oraz cia­ste­czek, czyli tzw. cookies.

1. Infor­ma­cje ogólne

Niniej­sza poli­tyka doty­czy Ser­wisu www, funk­cjo­nu­ją­cego pod adre­sem url: ziel­ke­style. pl

Ope­ra­to­rem ser­wisu oraz Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest: F. H. Marzena Zielke ul. Aleja Łyska 7, 43-445 Cie­szyn

Adres kon­tak­towy poczty elek­tro­nicz­nej ope­ra­tora: info@ziel­ke­style. pl

Ope­ra­tor jest Admi­ni­stra­to­rem Two­ich danych oso­bo­wych w odnie­sie­niu do danych poda­nych dobro­wol­nie w Ser­wi­sie.

Ser­wis wyko­rzy­stuje dane oso­bowe w nastę­pu­ją­cych celach:

 • Pro­wa­dze­nie new­slet­tera
 • Obsługa zapy­tań przez for­mu­larz
 • Przy­go­to­wa­nie, pako­wa­nie, wysyłka towa­rów
 • Reali­za­cja zamó­wio­nych usług
 • Pre­zen­ta­cja oferty lub infor­ma­cji

Ser­wis reali­zuje funk­cje pozy­ski­wa­nia infor­ma­cji o użyt­kow­ni­kach i ich zacho­wa­niu w nastę­pu­jący spo­sób: Poprzez dobro­wol­nie wpro­wa­dzone w for­mu­larzach dane, które zostają wpro­wa­dzone do sys­te­mów Ope­ra­tora. Poprzez zapi­sy­wa­nie w urzą­dze­niach koń­co­wych pli­ków cookie (tzw. „cia­steczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych sto­so­wane przez Ope­ra­toraMiej­sca logo­wa­nia i wpro­wa­dza­nia danych oso­bo­wych są chro­nione w war­stwie trans­mi­sji (cer­ty­fi­kat SSL). Dzięki temu dane oso­bowe i dane logo­wa­nia, wpro­wa­dzone na stro­nie, zostają zaszy­fro­wane w kom­pu­te­rze użyt­kow­nika i mogą być odczy­tane jedy­nie na doce­lo­wym ser­we­rze.

Istot­nym ele­men­tem ochrony danych jest regu­larna aktu­ali­za­cja wszel­kiego opro­gra­mo­wa­nia, wyko­rzy­sty­wa­nego przez Ope­ra­tora do prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, co w szcze­gól­no­ści ozna­cza regu­larne aktu­ali­za­cje kom­po­nen­tów pro­gra­mi­stycz­nych.

3. HostingSer­wis jest hosto­wany (tech­nicz­nie utrzy­my­wany) na ser­wera ope­ra­tora: the­ca­mels. pl

4. Twoje prawa i dodat­kowe infor­ma­cje o spo­so­bie wyko­rzy­sta­nia danych.

W nie­któ­rych sytu­acjach Admi­ni­stra­tor ma prawo prze­ka­zy­wać Twoje dane oso­bowe innym odbior­com, jeśli będzie to nie­zbędne do wyko­na­nia zawar­tej z Tobą umowy lub do zre­ali­zo­wa­nia obo­wiąz­ków cią­żą­cych na Admi­ni­stra­torze. Doty­czy to takich grup odbior­ców: firma hostin­gowa na zasa­dzie powie­rze­nia

 • kurie­rzy
 • ope­ra­to­rzy pocz­towi
 • kan­ce­la­rie prawne i win­dy­ka­to­rzy
 • banki
 • ope­ra­to­rzy płat­no­ści
 • upo­waż­nieni pra­cow­nicy i współpra­cow­nicy, któ­rzy korzy­stają z danych w celu reali­za­cji celu dzia­ła­nia strony
 • firmy, świad­czące usługi mar­ke­tingu na rzecz Admi­ni­stra­tora

Twoje dane oso­bowe prze­twa­rzane przez Admi­ni­stra­tora nie dłu­żej, niż jest to konieczne do wyko­na­nia zwią­za­nych z nimi czyn­no­ści okre­ślo­nych osob­nymi prze­pi­sami (np. o pro­wa­dze­niu rachun­ko­wo­ści). W odnie­sie­niu do danych mar­ke­tin­go­wych dane nie będą prze­twa­rzane dłu­żej niż przez 3 lata.

Przy­słu­guje Ci prawo żąda­nia od Admi­ni­stra­tora: dostępu do danych oso­bo­wych Cie­bie doty­czą­cych,

ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, oraz prze­no­sze­nia danych.

Przy­słu­guje Ci prawo do zło­że­nia sprze­ciwu w zakre­sie prze­twa­rza­nia wska­za­nego w pkt 3.3 c) wobec prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych w celu wyko­na­nia praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów reali­zo­wa­nych przez Admi­ni­stra­tora, w tym pro­fi­lo­wa­nia, przy czym prawo sprze­ciwu nie będzie mogło być wyko­nane w przy­padku ist­nie­nia waż­nych praw­nie uza­sad­nio­nych pod­staw do prze­twa­rza­nia, nad­rzęd­nych wobec Cie­bie inte­re­sów, praw i wol­no­ści, w szcze­gól­no­ści usta­le­nia, docho­dze­nia lub obrony rosz­czeń.

Na dzia­ła­nia Admi­ni­stra­tora przy­słu­guje skarga do Pre­zesa Urzędu Och­rony Danych Oso­bo­wych, ul. Stawki 2, 00-193 War­szawa.

Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wolne, lecz nie­zbędne do obsługi Ser­wisu.

W sto­sunku do Cie­bie mogą być podej­mo­wane czyn­no­ści pole­ga­jące na zauto­ma­ty­zo­wa­nym podej­mo­wa­niu decy­zji, w tym pro­fi­lo­wa­niu w celu świad­cze­nia usług w ramach zawar­tej umowy oraz w celu pro­wa­dze­nia przez Admi­ni­stra­tora mar­ke­tingu bez­po­śred­niego.

Dane oso­bowe nie są prze­ka­zy­wane od kra­jów trze­cich w rozu­mie­niu prze­pi­sów o ochro­nie danych oso­bo­wych. Ozna­cza to, że nie prze­sy­łamy ich poza teren Unii Euro­pej­skiej.

5. Infor­ma­cje w for­mu­larzachSer­wis zbiera infor­ma­cje podane dobro­wol­nie przez użyt­kow­nika, w tym dane oso­bowe, o ile zostaną one podane.

Ser­wis może zapi­sać infor­ma­cje o para­me­trach połą­cze­nia (ozna­cze­nie czasu, adres IP).

Ser­wis, w nie­któ­rych wypad­kach, może zapi­sać infor­ma­cję uła­twia­jącą powią­za­nie danych w for­mu­larzu z adre­sem e-mail użyt­kow­nika wypeł­nia­ją­cego for­mu­larz. W takim wypadku adres e-mail użyt­kow­nika poja­wia się wewnątrz adresu url strony zawie­ra­ją­cej for­mu­larz.

Dane podane w for­mu­larzu są prze­twa­rzane w celu wyni­ka­ją­cym z funk­cji kon­kret­nego for­mu­larza, np. w celu doko­na­nia pro­cesu obsługi zgło­sze­nia ser­wi­so­wego lub kon­taktu han­dlo­wego, reje­stra­cji usług itp. Każ­do­ra­zowo kon­tekst i opis for­mu­larza w czy­telny spo­sób infor­muje, do czego on służy.

6. Logi Admi­ni­stra­tora

Infor­ma­cje zacho­wa­niu użyt­kow­ni­ków w ser­wi­sie mogą pod­le­gać logo­wa­niu. Dane te są wyko­rzy­sty­wane w celu admi­ni­stro­wa­nia ser­wi­sem.

7. Istotne tech­niki mar­ke­tin­gowe

Ope­ra­tor sto­suje ana­lizę sta­ty­styczną ruchu na stro­nie, poprzez Google Ana­ly­tics (Google Inc. z sie­dzibą w USA). Ope­ra­tor nie prze­ka­zuje do ope­ra­tora tej usługi danych oso­bo­wych, a jedy­nie zano­ni­mi­zo­wane infor­ma­cje. Usługa bazuje na wyko­rzy­sta­niu cia­ste­czek w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­nika. W zakre­sie infor­ma­cji o pre­fe­ren­cjach użyt­kow­nika gro­ma­dzo­nych przez sieć rekla­mową Google użyt­kow­nik może prze­glą­dać i edy­to­wać infor­ma­cje wyni­ka­jące z pli­ków cookies przy pomocy narzę­dzia: https://www.google.com/ad­s/pre­fe­ren­ces/

Ope­ra­tor sto­suje tech­niki remar­ke­tin­gowe, pozwa­la­jące na dopa­so­wa­nie prze­ka­zów rekla­mo­wych do zacho­wa­nia użyt­kow­nika na stro­nie, co może dawać złu­dze­nie, że dane oso­bowe użyt­kow­nika są wyko­rzy­sty­wane do jego śle­dze­nia, jed­nak w prak­tyce nie docho­dzi do prze­ka­za­nia żad­nych danych oso­bo­wych od Ope­ra­tora do ope­ra­to­rom reklam. Tech­no­lo­gicz­nym warun­kiem takich dzia­łań jest włą­czona obsługa pli­ków cookie.

Ope­ra­tor sto­suje korzy­sta z pik­sela Face­bo­oka. Ta tech­no­lo­gia powo­duje, że ser­wis Face­book (Face­book Inc. z sie­dzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zare­je­stro­wana korzy­sta z Ser­wisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec któ­rych sam jest admi­ni­stra­to­rem, Ope­ra­tor nie prze­ka­zuje od sie­bie żad­nych dodat­ko­wych danych oso­bo­wych ser­wisowi Face­book. Usługa bazuje na wyko­rzy­sta­niu cia­ste­czek w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­nika.

Ope­ra­tor sto­suje roz­wią­za­nie auto­ma­ty­zu­jące dzia­ła­nie Ser­wisu w odnie­sie­niu do użyt­kow­ni­ków, np. mogące prze­słać maila do użyt­kow­nika po odwie­dze­niu kon­kret­nej pod­strony, o ile wyra­ził on zgodę na otrzy­my­wa­nie kore­spon­den­cji han­dlo­wej od Ope­ra­tora.

8. Infor­ma­cja o pli­kach cookiesSer­wis korzy­sta z pli­ków cookies.

Pliki cookies (tzw. „cia­steczka”) sta­no­wią dane infor­ma­tyczne, w szcze­gól­no­ści pliki tek­stowe, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika Ser­wisu i prze­zna­czone są do korzy­stania ze stron inter­ne­to­wych Ser­wisu. Cookies zazwy­czaj zawie­rają nazwę strony inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kalny numer.

Pod­mio­tem zamiesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika Ser­wisu pliki cookies oraz uzy­sku­ją­cym do nich dostęp jest ope­ra­tor Ser­wisu.

Pliki cookies wyko­rzy­sty­wane są w nastę­pu­ją­cych celach: utrzy­ma­nie sesji użyt­kow­nika Ser­wisu (po zalogo­wa­niu), dzięki któ­rej użyt­kow­nik nie musi na każ­dej podstro­nie Ser­wisu ponow­nie wpi­sy­wać loginu i hasła;

reali­za­cji celów okre­ślo­nych powy­żej w czę­ści „Istotne tech­niki mar­ke­tin­gowe”;

W ramach Ser­wisu sto­so­wane są dwa zasad­ni­cze rodzaje pli­ków cookies: „sesyjne” (ses­sion cookies) oraz „stałe” (per­si­stent cookies). Cookies „sesyjne” są pli­kami tym­cza­so­wymi, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika do czasu wylogo­wa­nia, opusz­cze­nia strony inter­ne­to­wej lub wyłą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­darki inter­ne­to­wej). „Stałe” pliki cookies prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika przez czas okre­ślony w para­me­trach pli­ków cookies lub do czasu ich usu­nię­cia przez Użyt­kow­nika.

Opro­gra­mo­wa­nie do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­darka inter­ne­towa) zazwy­czaj domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika. Użyt­kow­nicy Ser­wisu mogą doko­nać zmiany usta­wień w tym zakre­sie. Prze­glą­darka inter­ne­towa umoż­li­wia usu­nię­cie pli­ków cookies. Moż­liwe jest także auto­ma­tyczne blo­ko­wa­nie pli­ków cookies Szcze­gó­łowe infor­ma­cje na ten temat zawiera pomoc lub doku­men­ta­cja prze­glą­darki inter­ne­to­wej.

Ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia pli­ków cookies mogą wpły­nąć na nie­które funk­cjo­nal­no­ści dostępne na stro­nach inter­ne­to­wych Ser­wisu.

Pliki cookies zamiesz­czane w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika Ser­wisu wyko­rzy­sty­wane mogą być rów­nież przez współ­pra­cu­jące z ope­ra­torem Ser­wisu podmioty, w szcze­gól­no­ści doty­czy to firm: Google (Google Inc. z sie­dzibą w USA), Face­book (Face­book Inc. z sie­dzibą w USA), Twit­ter (Twit­ter Inc. z sie­dzibą w USA).

9. Zarzą­dza­nie pli­kami cookies – jak w prak­tyce wyra­żać i cofać zgodę?

Jeśli użyt­kow­nik nie chce otrzy­my­wać pli­ków cookies, może zmie­nić usta­wie­nia prze­glą­darki. Zastrze­gamy, że wyłą­cze­nie obsługi pli­ków cookies nie­zbęd­nych dla pro­ce­sów uwie­rzy­tel­nia­nia, bez­pie­czeń­stwa, utrzy­ma­nia pre­fe­ren­cji użyt­kow­nika może utrud­nić, a w skraj­nych przy­pad­kach może unie­moż­li­wić korzy­stanie ze stron www

W celu zarzą­dza­nia usta­wie­nia cookies wybierz z listy poni­żej prze­glą­darkę inter­ne­tową, któ­rej uży­wasz i postę­puj zgod­nie z instruk­cjami: 

 • Edge
 • Inter­net Explo­rer
 • Chrome
 • Safari
 • Fire­fox
 • Opera

Urzą­dze­nia mobilne:

 • Android
 • Safari (iOS) 
 • Win­dows Phone

Niniej­szy wzór poli­tyki został wyge­ne­ro­wany bez­płat­nie, w celach infor­ma­cyj­nych, w opar­ciu o naszą wie­dzę, bran­żowe prak­tyki i prze­pisy prawa obo­wią­zu­jące na dzień 2018–08–14. Zale­camy spraw­dze­nie wzoru poli­tyki przed uży­ciem jej na stro­nie. Wzór opiera się na najczę­ściej wystę­pu­ją­cych na stro­nach inter­ne­to­wych sytu­acjach, ale może nie odzwier­cie­dlać peł­nej i dokład­nej spe­cy­fiki Two­jej strony www. Prze­czy­taj uważ­nie wyge­ne­ro­wany doku­ment i w razie potrzeb dosto­suj go do Two­jej sytu­acji lub zasię­gnij porady praw­nej. Nie bie­rzemy odpo­wie­dzia­no­ści za skutki posłu­gi­wa­nia się tym doku­mentem, ponie­waż tylko Ty masz wpłw na to, czy wszyst­kie infor­ma­cje w nim zawarte są zgodne z prawdą. Zwróć także uwagę, że Poli­tyka Pry­wat­no­ści, nawet naj­lep­sza, jest tylko jed­nym z ekmen­tów Two­jej tro­ski o dane oso­bowe i pry­wat­ność użyt­kow­nika na stro­nie www.